In het Verenigd Koninkrijk is het legaal om de openbare weg te filmen en kunnen de beelden ook gedeeld worden.

Maar eigenaren van dashcamera’s moeten zich ervan bewust zijn dat de opgenomen beelden ook tegen hen kunnen worden gebruikt. Als een politieagent bijvoorbeeld een voertuig aan de kant zet voor een vermoedelijk verkeersovertreding, zoals te hard rijden, kan hij of zij de bestuurder vragen om zijn of haar dashcamera’s ter beoordeling te overhandigen.

Op het vasteland van Europa variëren de regels voor het gebruik van dashcams, en het is belangrijk om de lokale regelgeving te leren kennen voordat je op reis gaat in elk land.

Sommige Europese landen, waaronder Spanje, Italië, Malta en Nederland, staan het gebruik van dashcamera’s zonder beperkingen toe.

Maar in andere landen, zoals Frankrijk en België, zijn dashcamera’s alleen bestemd voor “privégebruik”. In Frankrijk mogen geregistreerde bewijzen alleen rechtstreeks naar de politie worden gestuurd. Bovendien is het niet toegestaan om de locatie van de flitspaal aan te geven, dus met de juiste database “Gevarenzones” kan in plaats daarvan worden gemarkeerd.

In Duitsland is het legaal om ze te gebruiken, en zelfs rechtbanken staan beelden toe als bewijs, na een federale rechtszaak in 2016. Het is echter illegaal om beelden van dashcams te uploaden naar sociale media, tenzij gezichten en kentekenplaten van auto’s zijn verdoezeld.

In een paar landen, zoals Oostenrijk en Portugal, is het gebruik van dashcams volledig verboden. Herhaalde overtreders in Oostenrijk krijgen oogverblindende vijfcijferige boetes.

We denken allemaal dat we geweldige coureurs zijn en het onverwachte zal ons niet overkomen, maar ongelukken gebeuren wel, en een dashcamera kan een aanzienlijke hoeveelheid verdriet besparen door je persoonlijke getuige-deskundige te zijn, wanneer alle andere getuigen op zoek zijn naar dekking.

Zodra er een element van twijfel over een incident is, zou je in voor een langdurige rechtszaak, die angst en boosheid veroorzaakt, die allemaal kunnen worden vermeden door het hebben van een dash cam. Verzekeringsmaatschappijen zullen de beelden herzien en als het voldoende duidelijk is wat er is gebeurd, zal een gerechtelijke procedure niet nodig zijn.

De makkelijkste persoon om een dashcamera aan te verkopen is iemand die net een ongeluk heeft gehad, omdat hun persoonlijke ervaring de noodzaak blootlegt. Voor prijzen vanaf 100 euro kunt u het zich veroorloven om het risico te nemen.

In the UK, it’s legal to film public roads and footage can be also shared.

But, owners of dash cams need to be aware that the captured footage can also be used against them. For example, if a police officer pulls over a vehicle for a suspected motoring offence, such as speeding, they can ask the driver to hand over his or her dash cam footage for review.

In mainland Europe, rules around dash cam use vary, and it’s important to learn the local regulations before you travel in each country.

Some European countries, including Spain, Italy, Malta and the Netherlands, allow dash cams to be used without restrictions.

But in others, such as France and Belgium, dash cams are restricted to “private use” only. In France, recorded evidence must only be sent directly to the police. In addition, pinpointing the location of the speed camera isn’t allowed so with the right database “Danger Zones” can be highlighted instead.

In Germany it is legal to use them, and even courts allow footage as evidence, following a Federal Court case in 2016. It is however illegal to upload dash cam footage to social media unless faces and car number plates have been obscured.

Then in a few countries, such as Austria and Portugal, dash cam use is completely banned. Repeat offenders in Austria face eye-watering five-figure fines.

We all think we’re great drivers and the unexpected won’t happen to us, but accidents do happen, and a dash cam can save a considerable amount of grief by being your personal expert witness, when all other witnesses have run for cover.

As soon as there is an element of doubt about an incident, you could be in for a protracted court case, which induces anxiety and anger, all of which can be avoided by having a dash cam. Insurance companies will review the footage and if it’s sufficiently clear as to what happened, court proceedings won’t be necessary.

The easiest person to sell a dash cam to is someone who has just had an accident, as their personal experience exposes the need. At prices starting as little as €100 euros, can you afford to take the risk.

Thinkware Dash Cam Logo

Be the first to get the latest updates and exclusive content straight to your inbox.